مشـاوره کـشـاورزی

مشاوره، مدیریت پروژه، راه اندازی کسب و کار ،اجرای طرح، مشارکت در تولید

طرح های زراعی، باغی، گلخانه ای، کشت های ترکیبی، تولیدات سموم و کودهای کشاورزی
در حال بارگیری

زمینه های مشاوره کشاورزی 

  • راه اندازی کسب و کار
  • اخذ مجوزهای مربوطه
  • طراحی محصول
  • بازاریابی و فروش
  • تحقیقات بازار 
  • نیازسنجی بازار
  • تدوین طرح های توجیهی 
  • اقتصاد کشاورزی

بهترین زمان برای استفاده از خدمات مشاوره ای در کشاورزی درست قبل از شروع به کار است. تدوین طرح تجاری (Business Plan) به معنای داشتن نقشه راه برای راه اندازی کسب و کار است.

از آنجایی که در کشاورزی با موجود زنده سر و کار داریم، کوچکترین اشتباهی می تواند به تلف شدن آن و از دست رفتن منابع مالی و انرژی زیادی شود. اولین گام برای گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و افزایش بهره بری، استفاده از خدمات مشاوره ای است.

مشاوره کشاورزی