مشـاوره

مشاوره تخصصی کشاورزی و زیست فناوری

مدیریت، اجرا و کنترل پروژه

مشاوره کشاورزی

مشاوره کشاورزی یعنی از تولیدات صنعتی و تخصصی تا گل و گیاهان آپارتمانی و زینتی از تولید نهاده های کشاورزی تا فروش و صادرات آن ها در کنار شما هستیم. زراعت، اصلاح نباتات، باغبانی، گیاهپزشکی، آبیاری، خاک شناسی، دامپروری، راه اندازی کسب و کار کشاورزی، بازاریابی و فروش، صادرات و ….

 

مشاوره بیوتکنولوژی

مشاوره بیوتکنولوژی کشاورزی از نقطه آغاز تا فناوری های پیشرفته، پروژه های تحقیقاتی، طرح های تجاری و صنعتی و مشاوره دانشجویی. کشت بافت و ریزازدیادی، استخراج DNA و RNA ، ژنومیکس، پروتئومیکس، تراریخته، تولید و استخراج متابولیت های ثانویه، بازاریابی و فروش محصولات زیست فناوری و ….