فناوری های زیستی و بیو الکترومغناطیس

توسعه فناوری نت زیست

بیوتکنولوژی و بیورزونانس

فعالیت های نت زیست

بیوتکنولوژی

زیست فناوری کشاورزی، کشت بافت گیاهی، متابولیت های ثانویه، سیتوژنتیک، ژنومیکس، پروتئومیکس، تراریخته، ژنتیک مولکولی

بیورزونانس

بیورزونانس

دریافت، تقویت، ذخیره و بارگذاری ارتعاشات و اطلاعات الکترومغناطیس مربوط به زیست مواد ها با کاربرد تخصصی در کشاورزی

تجارت الکترونیک

بازار بی واسطه خرید و فروش و تهاتر محصولات کشاورزی، Market Place تخصصی نهاده های کشاورزی

اسکرول به بالا