توسعه فناوری نت زیست Netzist Technology Development

Agriculture Solutions

بیورزونانس، بیوتکنولوژی، تجارت الکترونیک

Who we are ? | ما که هستیم؟

We are a technology developer company. Most of our activities are summarized in biotechnology, Bioresonance, Consulting and e-commerce, focusing on agriculture. We provide solutions to solve problems in the agricultural and biotechnology industries.

ما یک شرکت توسعه فناوری هستیم. عمده فعالیت ما در بیوتکنولوژی، بیورزونانس، مشاوره های فنی و تجارت الکترونیک با محوریت کشاورزی خلاصه می شود. در حقیقت ما راهکارهایی برای حل مسئله در صنایع کشاورزی و زیست فناوری ارائه می کنیم.

What is our solutions ? | راهکارهای ما چیست؟

bioresonance

Bioresonance

Bioresonance is a tech that significantly increases the efficiency of plants through electromagnetic waves. These waves are effective at the cellular and cause faster growth and resistance to pests and diseases. Theses white noise are harmless to live creatures

بیورزونانس

بیورزونانس تکنولوژی است که بوسیله امواج الکترومغناطیس کارایی گیاهان بطرز قابل توجهی افزایش پیدا می کند. این امواج در سطح سلولی تاثیرگذار بوده و سبب رشد سریعتر گیاه و مقاومت در برابر آفات و بیماری ها می شود. این امواج کاملا سالم و بی ضرر برای انسان، جانوران و گیاهان هستند.

ai

AI Technology

AI reduces production costs by properly managing energy resources, supply chains, and distribution. With the development of the Internet of Things and artificial intelligence in agriculture, Netzist is trying to make an essential contribution to the future of modern agriculture

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی با کاهش هزینه های تولید بوسیله مدیریت صحیح منابع انرژی، زنجیره تامین و توزیع، نقش پر رنگی ایفا کرده و در آینده نزدیک معنای کشاورزی مدرن را تغییر خواهد داد. نت زیست با توسعه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در کشاورزی سعی دارد سهم مهمی در آینده کشاورزی مدرن داشته باشد.

biotechnology

Biotechnology

Biotechnology is an interdisciplinary science that consists of a collection of sciences such as biology, mathematics, chemistry, computer, etc. Biotechnology has agricultural, chemical, pharmaceutical, microbial, and medical branches. Our focus is on agriculture biotechnology.

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی یا زیست فناوری، علمی میان رشته ای است که از مجموعه علومی مانند، زیست شماسی، ریاضی، شیمی، کامپیوتر و .. تشکیل شده است. بیوتکنولوژی دارای شاخه های کشاورزی، شیمیایی، دارویی، میکروبی و پزشکی است. تمرکز اصلی نت زیست بر بیوتکنولوژی گیاهی یا همان زیست فناوری کشاورزی است.

agriculture solutions

Agriculture

In the agricultural sector, solutions are provided for management and consulting in technical, commercial, and marketing fields. The Agrinet has services that cover all the needs of agricultural sectors providing problem-solving solutions based on modern technologies

کشاورزی

در بخش کشاورزی راهکارهای برای مدیریت و مشاوره در زمینه های فنی، بازرگانی، بازاریابی ارائه می شود. سامانه اگرینت دارای خدماتی است که همه نیازهای فعالان بخش کشاورزی را در خصوص مشاوره و ارائه راهکارهای حل مسئله مبتنی بر فناوری های نوین پوشش می دهد.

Scroll to Top